Lê Hải Hà

Lê Hải Hà

Slides hướng dẫn lập trình phát triển ứng dụng Web.

Monday, 07 May 2018 06:52

Yêu cầu các nhóm viết bài

 

Yêu cầu tất cả các nhóm viết ít nhất 1 bài/tháng. Tạm thời các nhóm thực hiện yêu cầu này gồm:

  1. Nhóm nghiên cứu Building-Footprint
  2. Nhóm nghiên cứu Road/Forest detection
  3. Nhóm Imagetrekk Engine
  4. Nhóm GIS/3D
  5. Nhóm Salestrekk

Các bài viết ngoài chỉ tiêu yêu cầu sẽ được bồi dưỡng 50k VNĐ/bài và cũng được tính vào đánh giá năng suất.